Forum Rødding vedtægter

Navn, hjemsted og formål: 

§ 01


Foreningens navn er Forum Rødding. 
Foreningen er hjemmehørende i Vejen Kommune 

§ 02 

Foreningens formål er: 
Som en bredt funderet forening at fungere som lokalråd og arbejde for initiativer der er til 
bedste for Rødding by' s lokalområde. 

Foreningen skal være paraplyorganisation for områdets borgere, foreninger og 
interesseorganisationer. 
Foreningen skal koordinere og fremme initiativer og ideer der måtte opstå i området, men kan også selv tage og arbejde for egne initiativer. 
C. 
Foreningen danner kontaktled mellem lokalområdet og Vejen Kommune. 


Medlemmerne: 

§ 03

Enhver borger, gruppe, organisation, erhverv, virksomhed eller forening, der er 
hjemmehørende i området, og som ønsker at støtte foreningens formål er født medlem. 

Medlemskab giver samme rettigheder og pligter for enhver borger, gruppe, organisation, 
erhverv, virksomhed eller foreninger, dvs. der er kun een stemme pr medlemskab, og 
der kan kun opnås eet medlemskab pr enkeltperson, forening, organisation o.l. C Medlemskab medfører stemmeret ved generalforsamlinger. 
Medlemmerne har ret til at blive orienteret om foreningens virke og resultater. Bestyrelsen 
afgør i hvilken form en sådan orientering skal gennemføres.


Generalforsamling:

§ 04

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. 


Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af februar måned. 


Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen med mindst 14 dages varsel ved 
annoncering i lokalavis, evt. også på hjemmeside. I tilfælde af strejke eller andet der gør, at dette ikke er muligt, så ved opslag i byen. 


Dagsorden for det ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:

 1. Valg af stemmetællere og dirigent. 
 2. Bestyrelsens beretning. 
 3. Aflæggelse af regnskabet for det forløbne år til godkendelse. 
 4. Indkomne forslag. 
 5. Valg af bestyrelse: 
  På lige år: 4 personer for 2 år. 
  På ulige år: 3 personer for 2 år.
 6. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter for 1 år. 
 7. Valg af 1 revisor for 2 år. 
 8. Valg af 1 revisorsuppleant for 1 år.
 9. Eventuelt.


Forslag til bestyrelsesmedlemmer, suppleanter, revisor og revisorsuppleant afgives 
skriftligt og alle valg foretages skriftligt 
Forslag der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling skal være bestyrelsens formand i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. 

Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. 

§ 05

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes således:

 • Af bestyrelsen. 
 • Af en generalforsamling. 
 • Efter begæring af mindst 25 af medlemmerne, med angivelse af dagsorden. 


Bestyrelsen skal indkalde til en ekstraordinær generalforsamling, med et varsel på 
minimum 8 dage, med afholdelse senest 25 hverdage efter en 
generalforsamlingsbeslutning eller begæring herom er modtaget 


Ekstraordinær generalforsamlingen indkaldes ved annoncering i lokalavis, evt. også på hjemmeside. I tilfælde af strejke eller andet der gør, at dette ikke er muligt, så 
ved opslag i byen.

§ 06

Alle beslutninger på en generalforsamling træffes ved almindelig stemmeflerhed, 
undtaget hvor andet er nævnt i disse vedtægter 


Hvert medlem har 1 stemme på generalforsamlingen. Der kan kun stemmes ved personligt 
fremmøde. 


Referat fra generalforsamlingen protokolleres og underskrives af dirigent og referent. 


Ledelse, tegning og hæftelse: 

§ 07

Foreningen ledes af en bestyrelse på 7 medlemmer, der vælges for 2 år ad gangen. På lige 
år vælges 4 personer for 2 år og på ulige år vælges 3 personer for 2 år. 


Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand, kasserer og sekretær. 

c
Bestyrelsen fastsætter sin forretningsorden og træffer de beslutninger, der er nødvendige 
for foreningens virksomhed. 


Bestyrelsen kan nedsætte særlige under-, adhoc- eller arbejdsudvalg og til disse udpege 
udvalgsmedlemmer både indenfor og udenfor medlemskredsen. 


Bestyrelsens beslutninger føres til protokol.


Der kan ydes honorar til bestyrelsen. Størrelsen på evt. honorarer skal årligt godkendes på den ordinære generalforsamling. 

§ 08

Bestyrelsen forpligtes i alle forhold ved underskrift af formanden i forening med 
Sekretæren eller kassereren. Dog kræver optagelse aflån eller pantsætning af foreningens 
ejendele samtlige bestyrelsesmedlemmers underskrift.


Der kan meddeles enkeltpersoner prokura. 

c
Dispositionsbegrænsninger i foreningens vedtægter er ikke til hinder for, at der kan oprettes Online Banking eller lignende til foreningen. Brug af Online Banking sker på foreningens 
eget ansvar, og banken kan i den forbindelse ikke påse og dermed heller ikke holdes ansvarlig for, om de ovenfor nævnte begrænsninger i dispositionsretten overholdes. 

§ 09

Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den af foreningen til enhver tid 
tilhørende formue. 
Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelse nogen personlig hæftelse. 


Ingen medlemmer har krav på foreningens formue eller dele deraf.  


Regnskab o0 økonomi: 

§ 10

Foreningens regnskabsår følger kalenderåret. 


Regnskabet revideres af de på generalforsamlingen valgte revisorer. 

c
Bestyrelsen kan indgå aftaler med undergrupper under Forum Rødding vedrørende vilkår for virke og økonomi. 
Aftaler, der er bindende fra indgåelse, fremlægges på generalforsamlingen. 
Anvendelse af overskud fra undergrupper på områder udenfor undergruppens virke, skal 
godkendes af Forum Røddings bestyrelse. 
Ved opløsning af en undergruppe tilfalder aktiver Forum Rødding. 


Der forelægges særskilt regnskab for undergrupper, der er tilknyttet Forum Rødding. 


Ejerskab

§ 11

Teknisk udstyr, møbler, rapporter, undersøgelsesresultater eller andet, som foreningen har bekostet, ejes af foreningen, og må kun efter aftale med bestyrelsen benyttes af andre.


Vedtægtsændringer- foreningsphør

§ 12

Ændringer af nærværende vedtægter kræver, at 2/3 dele af de fremmødte medlemmer ved en generalforsamling stemmer herfor. Ændringsforslaget skal fremgå af indkaldelsen til 
generalforsamlingen. 


Foreningens virksomhed ophører, såfremt en generalforsamling vedtager dette, eller hvis 
det besluttes af generalforsamlingen, at foreningen skal indgå i en anden forening.

c
Nedlæggelse af foreningen kræver, at 2/3 dele af de fremmødte medlemmer stemmer 
herfor ved 2 på hinanden følgende generalforsamlinger. 
Ved et sådant flertal indkaldes til ny generalforsamling senest 25 hverdage efter. Der skal i indkaldelsen til denne redegøres for forslaget. På den nye generalforsamling kan 
nedlæggelsen vedtages af 2/3 dele af de fremmødte. 


Ved nedlæggelse af foreningen, skal evt. overskud, efter at alle foreningens forpligtelser 
er dækket, tilfalde almennyttige formål indenfor foreningens virkeområde, efter 
generalforsamlingens beslutning. e Ved nedlæggelse af foreningen kan bestyrelsen ikke træde tilbage før end opløsningen er gennemført og den eventuelle formue afviklet.


Fortolkning

§ 13

Tvivlstilfælde vedrørende forståelse af disse vedtægter afgøres af generalforsamlingen. 


Medlemmerne kan få de til enhver tid gældende vedtægter udleveret. 

Således vedtaget på Forum Røddings stiftende generalforsamling d. 5.3.2007 med ændringer 23.2.2011 og 20.02.2020. 

Referant

Ordstyrer - Thomas Hede Sørensen